Children Outdoor Cinema // Hercules (1997)

CHILDREN’S OUTDOOR CINEMA

Disney tackles Greek mythology in this animated feature. Hercules (Tate Donovan), a son of gods, was snatched as a baby by Hades (James Woods) and forced to live among mortals as a half-man, half-god. Now a teenager, Hercules needs to perform a rite of passage on Earth to prove himself worthy of living with the gods on Mount Olympus. With his plucky satyr sidekick, Philoctetes (Danny DeVito), along for the ride, Hercules must learn how to use his strength to defeat a series of evil creatures.

*Free entry


Nội dung phim:
Trái đất khi xưa bị các Titan tàn phá, cho đến khi chúng bị thần Zeus nhốt lại. Ngay sau đó là sự ra đời của Hercules, con trai của Zeus với Hera. Trong khi hầu hết các thần đều vui mừng thì Hades lại không. Hắn lui về âm phủ và được các nữ thần số mệnh cho biết, trong 18 năm nữa, một đường thẳng tạo bởi các hành tinh sẽ chỉ chỗ tới nơi các Titan bị nhốt để thả chúng ra, tiêu diệt Zeus và chiếm núi Olympus, nhưng chỉ khi Hercules không can dự.

25 February

Time: 6-7:40pm

Entry: Free

Find the event on Facebook!